Logo

Her er en link til Olympiatoppens foreldreguide: Foreldreguide_2013.pdf

 

Barneidrett og foreldrevettregler

Norges idrettsforbund (NIF) sine bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter ligger til grunn for alt vårt arbeid med barn og ungdom. Vi praktiserer også noen foreldrevettregler, som alle involverte i klubben skal forholde seg til.

Bestemmelser om barneidrett

1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag.

b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer.

c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de fyller 11 år.

d) Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig.

e) Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap.

3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett.

4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten.

 

Idrettens barnerettigheter

1. Trygghet
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

2. Vennskap og trivsel
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. Mestring
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

4. Påvirkning
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. Frihet til å velge
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

6. Konkurranser for alle
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

7. På barnas premisser
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

 

Utviklingsplan
Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:


Opp til 6-års alder
Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

7–9 år
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

10–12 år
Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

 

Foreldre/foresatte 

MSK ønsker foreldre/foresatte som er involverte og engasjerte i utøverne og i klubben, og som fokuserer på utvikling, glede og mestring. Vi vil at vi sammen skaper et klubbmiljø dere alle trives. Klubben er ansvarlig for å kommunisere ut relevant informasjon via våre kommunikasjonskanaler, som hovedsakelig er hjemmesiden vår, foreldremøter, klubbhåndbok, oppmenn, e-post og sms/telefon. Foreldre/foresatte er ansvarlige for å holde seg oppdatert på informasjon fra klubben, samt å sette seg inn i foreldrevettreglene våre og NIF sin etiske veiviser til foreldre/foresatte.

NIF sin etiske veiviser til foreldre/foresatte

”Utfordringen er ikke De få foreldre/foresatte som bryr seg for mye, men at alt for få foreldre/foresatte BRYR seg”

Som foreldre/foresatte er det viktig at du har tenkt gjennom hvordan ditt engasjement kan få betydning både for deg selv og alle rundt deg! Viktige spørsmål kan være: 

•         Hva er ditt engasjement rettet mot?

•         Hvem er ditt engasjement rettet mot?

•         Hvordan påvirker ditt engasjement barna?

•         Hva tenker barnet om ditt engasjement?

•         Hva skjer når/dersom ditt positive engasjement går over i et negativt engasjement? 

 

En veiviser for ditt engasjement kan være følgende:

•         Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg!

•         Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er         sammen med dem.

•         Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter

•         Støtt og oppmuntre alle barna som deltar – ikke bare egne barn 

•         Være positiv i både medgang og motgang

•         Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst!

•         Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken.

•         Ha respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener din respekt.

•         Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna.

•         Si fra dersom du opplever mobbing og trakassering  

 

Foreldrevettregler i MSK

Som foreldre/foresatte forventes det at du

-          Bidrar til et mestringsorientert klima (fokus på utvikling, innsats og læring) i klubben

-          Bidrar til et miljø der indre motivasjon (aktiviteten i seg selv er drivkraft, ikke ytre incentiver) er fremtredende blant utøverne

-          Respekterer klubbens arbeid, og er en god samarbeidspartner til styret, ledelsen, trenerne, oppmenn og instruktørene

-          Setter deg inn i organisasjonsstrukturen og kommuniser riktig tjenestevei

-          Har en positiv fremtreden og er et godt forbilde for utøverne

 

Dugnad

Klubbdriften er avhengig av frivillighet og det forventes at samtlige foreldre deltar på dugnadsarbeid hver sesong. Dette bidrar til en sunn klubbøkonomi, og kommer utøverne til gode i form av gode aktivitetstilbud, subsidierte stevner/turer, og ulike sosiale og sportslige arrangementer. Dugnad kan være arbeid på arrangementer og stevner, loddsalg, kjøring til/fra stevner, deltakelse i komite eller styre m.m. Det forventes også at svømmerne (bortsett fra de yngste svømmeskolebarna/ elever på begynnerkursene) deltar på noe dugnad.

-          Dugnadsarbeid bygger fellesskapsfølelse og lagånd, og bidrar til å bli kjent med andre i klubben!

-          Hvis alle bidrar, blir det mindre arbeid på hver enkelt!

-          Dugnad kan være gøy, tenk positivt